AmaderShomoy.comhome


cm MYgvag wki fwelr: w`b kl gvbyl KvR `LZ Pvq


W wicvU : msev`Kgx`i mRbkxjZvPPv evsjv`ki GdGg iwWI _K i Ki Abvb MYgvagjvi weKvkI iZcyY f~wgKv ivLQ| wK MYgvagjvi cvwZvwbK mswZi KviY mxgve nq coQ mvsevw`K`i mRbkxjZvi PPv| GgbwK gavex ZiYivI AbyrmvwnZ nq coQb GB ckvq| msev`gvagjvi eevcK`i e_ZvB GB cwiwwZ mwi Rb `vqx| `ki wgwWqv I mvsevw`KKgx`i ckv`vwiZi weKvk wbq K_vjv ejwQjb ZiY mvsevw`K Zwn`yj Avjg| AbjvBb mvsevw`KZv w`qB wZwb ckvRxeb i Kib| Zvici Gwewm iwWIi i _K RwoZ wQjb iwWI mvsevw`KZvi mv_| Zwn`yj Avjgi mvvrKviwUi Py^K Ask cvVK`i Rb Zyj aiv njv-

 

ck: evsjv`k GdGg iwWIi weKvk mvsevw`K`i mRbkxjZv KZUyKy f~wgKv cvjb KiQ?

Zwn`yj Avjg: Kej GdGg iwWI bq, h Kvb gvagi weKvkB mvsevw`K`i mRbkxjZv f~wgKv cvjb Ki| cwZw`b GKB M ejv hvq bv| g~j K_v nQ, wgwWqvjv mvsevw`K`i bZyb mwi ceYZv KvR jvMvZ cviQb wK bv| evsjv`ki msev` gvagjvi mvsMVwbK mswZ mvsevw`K`i mRbkxjZvK KvR jvMvZ cviQ bv| msMVbjv GKwU wbw` Mwi ga wbR`i mxgve Ki djQ| msev` ejZ Gi AvM hv eySQ memgqB ZvB eySZ Pvb| GB KviY Kvb mvsevw`K bZyb Kvb wPv wbq Avmj Zv KvR jvMvb hvQ bv|

`ki mg cwZvbi bxwZ-wbaviKiv wbR`i `~ejZv XvKZ ZiY Kgx`i Dci PovI nq| cyuwRi Pwi KvRi Pwi wbaviY Ki `q| G mRbkxjZvK Kvb aiYi Drmvn `Iqv nq bv| msev` jvfRbK bq ejI MYgvag cvovi KD KD ejQb| msev` jvfRbK bv nj Gwewm iwWI mvewYK msev` wfwK GKwU MYgvag wnme AvZcKvk Kivi cwiKbv KiZ cviZ bv|

mvsevw`K`i mRbkxjZvK KvR jvMvZ bv ci Gwewm iwWI Zvi ii Aevb _K mi GmQ| GUv mvsevw`K`i e_Zv bq, cwZvbi e_Zv| AvM Gwewm iwWIZ QqwU cvBg UvBg msev` hZ| GLb cPvi Kiv nq gv PviwU| GKKUv cvBg UvBg msev` 25 wgwbUi| msev` wefvMi KgKZv`i mv_ Abyvb wefvMi KgKZv`i AvZghv`vMZ AvQ| ؇i KviYB GKwU mvewYK msev` wfwK iwWI wnme Gwewmi fvj mvebv _vKjI GLb Zv _K mi GmQ|

Avgv`i cyuwRcwZiv eemvq cyuwR jwM KiB `vwqZ mvib| wK MYgvag cwiPvjbv Kiv Avi Abvb cZvb cwiPvjbv Kivi ga cv_K AvQ| Avgv`i cyuwRcwZ`i GB welqI Lqvj ivLZ ne|

ck Z_ chywi hyM iwWI mvsevw`KZvi fwelr Kgb?

Zwn`yj Avjg: iwWIZ mvsevwK`Zvi fvj iKg RvqMv AvQ| me kvZv kl gyZi msev` bZ Pvq| AvM gb Kiv nZ gvbyl GdGg iwWI be bv| wK chywi Dbqbi KviY iwWI-Gi mvebv Aviv eo MQ| DbwZi mv_ mv_ BUvibUi mv_ iwWIK mgw^Z Ki mvsevw`KZvK Aviv DbZi chvq wbq hvIqv me|

ck: chywi Dbqbi dj h mvebv `Lv w`qQ, Zv MnYi msev`gvagjv c֯yZ AvQ wKbv?

Zwn`yj Avjg: bZyb chywi Pvj gvKvejvq Kvb cRbK KvR jvMvb nQ mUvB welq| GB chywi Pvj gvKvejvq bZyb cRb fvj KiZ cvie| GQvov hviv Awf I wgW GwU jfj mvsevw`KZv KiQb Zv`iI Dj mvebv iqQ| Ze GB cRbK KZUyKy eenvi Kiv hvQ, mUvI eo weeP welq| Kvb wKQyB wejxb nq hvq bv| bZyb bZyb chyw bZyb bZyb Pvj wbq Avm gv|

GB KvR mv`Kxq cvbjKI GwMq AvmZ ne| ck AvmZ cvi Zviv c֯yZ wKbv? GLvb Zviv c֯yZ, ev c֯yZ bv mUv KvbfveB weeP bq| Zv`i K c֯yZ nZ ne| Zv`i wbR`i eemvi RbB Zv`iK GB c֯ywZ wbZ ne|

ck: GdGg iwWIi Abyvb kvLvi mv_ msev` kvLvi mK Kgb?

Zwn`yj Avjg: Abyvb kvLvi mv_ Av`Z msev` kvLvi Kvb ؛ bB| GQvov evwYR mvebvi K_v fvej `yUvB mvebvgq| mevB wbR`i e_Zv XvKvi Pv Ki| Gwewm iwWIZ Avgvi AwfZv Abymvi, Abyvb kvLv wbR`i e_Zv XvKvi Rb msev` kvLvi Dci `vlvivc Ki|

ck: Avgv`i MYgvag cwZvbjvi mvsMVwbK mswZZ GB iKg ilviwl Kb?

Zwn`yj Avjg: Avgv`i `ki AwaKvsk msMVbi eevcK chvq AhvM`i QovQwo| cvq B Zviv wbR`i `vwqZ cvjb KiZ cvib bv| Avevi hviv KvR cvi Zv`iK Zviv `LZ cvi bv| KvR RvbvB GLvb eo Aciva| GB aiYi KZvewiv wbR`i gZ ev wbR`i Pq Kg KvR Rvbv`i wbq bvbvb M֓wcs Zwi Ki|

wK hviv KvR Rvb Zviv, KvRi ga Wye _vKZ Pvq| KviY w`b kl gvbyl KvRUvB `Le| Avgv`i MYgvagwji mvsMVwbK mgmvjvi AbZg cavb KviY nQ eevcK`i AhvMZv|

ck: G MYgvagKgx wnme ZiYiv wK Aeg~jvwqZ nQb? mvgwMKfve MYgvag wki Dci Gi cfve wK?

Zwn`yj Avjg: eevcK chvq KZvew`i bvbvb AcviMZv ZiY`i hvMZvi weKvki c_ GKwU euvav| GKw`K ZiYiv wbR`i mRbkxjZv PPvi AbyK~j cwiek nvivQ Abw`K Kg hvQ Kg D`vg| msev`Kgx`i AbKB eyS hvq h, wbRi hvMZvi Lye mvgvb Ask KvR jvwMqB wUK _vKv hvq| ZvB, AbKB `vqmvov MvQi KvR KiB v nb|

ZiY`iK GBfve wbirmvwnZ Kivi dj GLbB nqZv MYgvagjvK Kvb bwZevPK djvdji gyLvgywL nZ nQ bv wK `xN gqv` MYgvagjvK fyMZ nZ cvi| GLb hviv AvQb Zviv nqZ cvo cq hvQb| Kgx`i `~ejZv PvL coQ bv| Kvb iKg KvR Pvjvbv hvQ| wK eemv Zv Avi GKw`bi bv| mvgbi w`bI Zv eemv KiZ ne|

Ze MYgvag cwZvbjvi ga ilviwli mswZi GKwU fvj w`KI nqZ AvQ| GZv wKQyi ciI h mvsevw`KZvi ckvq wUK hvq m mgqi cixvq DxY| wK ck nQ, GKRb msev` Kgx wbR`i `Zvi cixvUv GBfve Kb w`eb? GKRb msev`Kgxi Rb Pvj bIqvi gZv Aviv AbK wKQyB AvQ|

ck: msMVbjvZ mwkxjZvK `wgq ivLvi ceYZvi KviYB wK ZiY- gavexiv mvsevw`KZvK ckv wnme MnY KiZ Abyrmvnx nq coQb?

Zwn`yj Avjg: GKwU cwZvb ilviwli gvv ewk nj ckv`vi nq DVv hvq bv| ckvq wbivcv Kg hvq| GB mKj KviYB ZiY gavweiv mvsevw`KZv ckvq AvmZ AvMnx nq bv| Avevi AbKB `Lv hvq, LyeB A mgq RbwcqZv jvfi Rb mvsevw`KZvK eQ bq| Ze, GLbI mvsevw`KZvq gavex ZiYiv KgB AvMnx nq| bw` 

vbxq mgq : 00 Nv, 26 Avei 2013 
pag